ประกาศ

31/01/2017   โดย chanya  

เนื่องด้วยงานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค(ใบชมพู)

ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัตงาน
 

จากเดิม อาคาร 5 ชั้น 5 ไปยัง อาคาร 5 ชั้น 6 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 

จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 

เป็นต้นไป  และขอยกเลิกเบอร์โทรสาร(FAX) หมายเลข 0-2591-8432 
 

โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่ เบอร์ 0-2965-9013 ได้เพียงเบอร์เดียวเท่านั้น

                                                        ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559